• فرم ارسال مقاله، داستان، نقد، گزارش • Filename
  Status
  Size
  • Filename
   Status
   Size

   ارسال مقاله،نقد و داستان

           از اهداف تاسیس و ایجاد نشرنت ، ابعاد فرانگری و نمایشگری و اطلاع رسانی به جامع مخاطبان مستقیم و غیرمستقیم در حوزه کودک و نوجوان می باشد.
   در این راستا از شما تقاضامندیم با مطالب سودمند و مفید و تاثیر گذار در حوزه مبتلابه مخاطبان را بهره مند سازید. 
   نشرنت از مقالات و پژوهش ها و نقادی کتاب ها و داستان های نو نویسندگان جوان استقبال می کند.